Amazic

Switcher

Català

Guia d'ús del diccionari

Per tal de treure el màxim profit del diccionari, és convenient de llegir-ne la guia d'ús: primerament les instruccions que són comunes a ambdues direccions de cerca; segonament les instruccions específiques de les parts català-amazic i amazic-català, respectivament; i, finalment, les abreviatures i símbols emprats en el present diccionari.