Amazic

Switcher

Català

Compendi gramatical

Oferim en aquesta secció una descripció succinta dels elements bàsics de la gramàtica amaziga. La descripció gramatical, necessària per a un aprofitament òptim del diccionari, està dividia en set apartats, que es corresponen amb sengles arxius: (1) fonologia i grafemàtica, (2) morfofonologia, (3) morfosintaxi nominal, (4) morfosintaxi pronominal, (5) morfosintaxi verbal, (6) morfosintaxi de les paraules invariables i (7) sintaxi oracional elemental.